This site works better with javascript enabled.

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van Recypack BV

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders, orderbevestigingen, overeenkomsten, leveringen en facturen van/door Recypack alsmede op iedere precontractuele relatie waarbij Recypack betrokken is, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Offertes

Onze offertes zijn geheel vrijblijvend. Minimaal orderbedrag € 30,00.

3. Prijzen

In de door Recypack aangeboden prijzen is de omzetbelasting niet inbegrepen.

4. Levertijd

De door Recypack opgegeven of overeengekomen levertijden zijn steeds bijbenadering en derhalve niet bindend. Indien door overmacht vertraging in de aflevering ontstaat is dit voor de koper geen grond voor ontbinding van de overeenkomst en/of het vorderen van een schadevergoeding.
Onder overmacht wordt, naast hetgeen krachtens wet en jurisprudentie als overmacht geldt, in elk geval mede verstaan alle omstandigheden buiten de wil en/of macht van Recypack. De goederen worden tussen 08.00 uur en 17.30 uur bij de klant uitgeleverd.
Levering geschiedt tot de deur. Spoedkosten worden aan de klant doorberekend.

5. Transportkosten

Orders tot € 225,00; € 15,00. Orders boven € 225,00 franco aan huis. Wachttijden van meer dan 1 uur bij de klant worden aan de klant doorberekend.

6. Betaling

a. Betaling dient door Recypack te zijn ontvangen uiterlijk 14 dagen na iedere factuurdatum zonder enige korting of verrekening.
b. Indien de wederpartij niet tijdig en volledig betaalt, is hij zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is hij over het openstaandebedrag van de factuur een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsvertragingsrente (zoals bedoeld in artikel 6:119a BW) vermeerderd met 6 procentpunt, met een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand.
c. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, heeft Recypack het recht de verdere uitvoering van de levering en installatie op te schorten, totdat de afnemer aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
d. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, komen alle buitengerechtelijke en proceskosten voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150.

7. Eigendomsvoorbehoud.

Alle door Recypack aan de wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Recypack, zolang die wederpartij aan Recypack nog enige, al dan niet opeisbare, betalingsverplichting heeft, die voortvloeit uit de tussen Recypack en wederpartij gesloten overeenkomsten ter zake van de (toekomstige) levering van zaken, bijbehorende werkzaamheden alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van voorgenoemde verbintenissen. Indien de wederpartij niet tijdig en volledig aan haar verplichtingen voldoet, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, beslag op de zaken wordt gelegd, of liquideert, is Recypack gerechtigd de aan Recypack in eigendom toebehorende zaken terug te nemen zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling, sommatie of andere mededeling is vereist.

Een zelfde recht komt Recypack toe indien gegronde vrees bestaat dat de wederpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen. Terugname als bedoeld in dit artikel laat onverlet het recht van Recypack op vergoeding van schade, kosten en rente. Niettegenstaande het in dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud, is de wederpartij gerechtigd de zaken in het kader van haar normale bedrijfsvoering te verkopen, te leveren of te verwerken. Alle andere vormen van beschikking, waaronder met name het in pand geven van de door Recypack geleverde zaken is de wederpartij uitdrukkelijk verboden.

8. Toerekenbare tekortkoming en ontbinding

a. Indien de wederpartij niet stipt aan haar verplichtingen uit de met Recypack gesloten overeenkomst voldoet, is zij in verzuim door enkel het feit van de niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming, en mitsdien zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist.
b. Indien de wederpartij in verzuim is, is Recypack bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een enkele mededeling aan de wederpartij en mitsdien zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist.
c. Gelijke bevoegdheid komt Recypack toe indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard, beslag op haar zaken wordt gelegd of liquideert.
d. Tevens komt deze bevoegdheid aan Recypack toe indien gegronde vrees bestaat dat de wederpartij niet tijdig en volledig aan haar verplichtingen zal voldoen.
e. De ontbinding laat onverlet Recypacks recht op vergoeding van schade, kosten en rente.

9. Aansprakelijkheid

a. Recypack is noch jegens wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan in verband met de door verkoper geleverde zaken, behoudens indien rechtens vast is komen te staan dat een en ander te wijten is aan grove schuld of opzet van Recypack.
b. De wederpartij vrijwaart Recypack van alle aanspraken van derden ter zake van de door Recypack geleverde zaken, tenzij rechtens vast komt te staan dat een en ander te wijten is aan grove schuld of opzet van Recypack.
c. Onverminderd het onder a. bepaalde blijft het bedrag van de schadevergoeding beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken, tenzij rechtens vast komt te staan dat een en ander te wijten is aan grove schuld of opzet van Recypack

10. Reclames

Reclames die niet binnen 15 dagen na ontvangstdatum van de zaken gemotiveerd en schriftelijk bij Recypack zijn ingediend worden niet in behandeling genomen. In dat geval worden de zaken geacht te zijn geïnspecteerd, deugdelijk bevonden en onvoorwaardelijk aanvaard.

11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst tussen Recypack en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden uitsluitend behandeld door de bevoegde rechter te Amsterdam.

12. Leveringen

Over- en onderleveringen van 10% kunnen voorkomen en zullen afgenomen en betaald dienen te worden.

13. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Alle rechten op de handelsnaam, merknaam en enig (ander) recht van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de producten en diensten van Recypack berusten bij Recypack. Het is de wederpartij niet toegestaan handelingen te verrichten die strijdig zijn met voornoemde rechten. Indien de wederpartij bekend is met een inbreuk op een of meer van die rechten, ongeacht door wie de inbreuk wordt gepleegd, dient de wederpartij Recypack daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

14. Wijzigingen in de overeenkomst

Recypack is bevoegd om wijzigingen in haar inkoopprijzen, de relevante wisselkoersen, haar personeelskosten en andere kostprijsbepalende factoren aan de wederpartij door te berekenen. Indien dit leidt tot een verhoging van de overeengekomen prijs binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst of met meer dan 5% heeft de wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, behoudens haar verplichting om reeds door Recypack gemaakte kosten te vergoeden.

15. Wijziging van de algemene voorwaarden

Recypack is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra deze zijn meegedeeld.

16. Zichtgarantie

Voor al onze standaard producten geldt een zichtgarantie van 8 dagen. Dit geldt nadrukkelijk alleen voor ongeopende en onbeschadigde collies. De kosten voor het retour brengen komen geheel en alleen op kosten van de wederpartij.

Versie: bdn 08.01-III